Menai Track and Field

RHEDEG AM Y BRIG GYDA SAFLE NEWYDD.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gwe / Ui / Cynnwys

Y briff

Gwella profiad y defnyddiwr a hygyrchedd gwefan Menai Track and Field, gan hwyluso’r broses i aelodau newydd ymuno. Ein nod oedd ei sefydlu fel y brif ffynhonnell wybodaeth i’r clwb gan gwmpasu popeth o’r amserlen wythnosol i lywodraethu’r clwb.

Ein prif her wrth ailwampio’r wefan oedd hwyluso’r profiad o’i defnyddio i ddefnyddwyr y we a ffonau symudol. Roedden ni hefyd am ei gwneud yn hawdd i aelodau’r clwb ddod o hyd i’w polisïau llywodraethu clwb, a chael mynediad iddynt.

Er mwyn cyflawni hyn, fe wnaethom ni ganolbwyntio ar ddatblygu gwefan sy’n hawdd ei diweddaru. Bu i ni greu mathau o bostiadau arferol yn benodol ar gyfer adroddiadau o rasys, gan alluogi aelodau’r clwb i uwchlwytho adroddiadau megis postiadau blog ynghyd â delweddau’r rasys.

I grynhoi, ein nod oedd gwneud y wefan yn hawdd i’w defnyddio, yn hygyrch ac yn hawdd ei diweddaru. Byddai’n galluogi aelodau’r clwb i rannu eu hadroddiadau a’u delweddau rasio heb fawr ymdrech.

"Yn rhinwedd fy swydd fel Cadeirydd newydd Menai Track and Field, roeddwn i’n cydnabod yr angen dybryd am ddiweddariad i’r wefan. Fe wnes i ofyn am gyngor gan Creadigol Design, a derbyniais arweiniad arbenigol ar dueddiadau dylunio gwe gyfredol, ac ymgysylltu â'r cyhoedd. Roedd eu mewnbwn yn amhrisiadwy, gan arwain at wefan wedi'i hailwampio yn arddangos ein hyfforddiant, cystadlaethau, ffioedd, a’n newyddion diweddaraf yn effeithiol. Ers yr ail-lansio, mae ein haelodaeth wedi cynyddu gyda mwy o aelodau'n defnyddio'r wefan i gael newyddion a’r newyddion diweddaraf am gystadlaethau. Trwy gysylltu ein gwefan â Facebook, rydyn ni wedi llwyddo i gyrraedd cynulleidfa ehangach. Mae gweithio gyda Creadigol Design wedi bod yn werthfawr. Maen nhw wedi darparu cyngor parhaus a hygyrchedd."

Andrew Wheetman | Cadeirydd

Eisiau cyd-weithio Cysylltwch i weld sut gallwn ni helpu Eisiau cyd-weithio Cysylltwch i weld sut gallwn ni helpu
Eisiau cyd-weithio Cysylltwch i weld sut gallwn ni helpu Eisiau cyd-weithio Cysylltwch i weld sut gallwn ni helpu

This website uses cookies to ensure you have the best browsing experience possible. Privacy Policy