Polisi Preifatrwydd

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar
Awst 09, 2023

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae Creative Design (“ni,” “ni” neu “ein”) yn casglu, defnyddio, datgelu ac yn diogelu’r wybodaeth bersonol rydych chi (“defnyddiwr” neu “chi”) yn ei darparu neu a gesglir pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan [www .creadigol.design] (y “Wefan”). Darllenwch y Polisi Preifatrwydd hwn yn ofalus i ddeall ein harferion o ran eich gwybodaeth bersonol a sut y byddwn yn ei thrin.

1. Gwybodaeth rydym yn ei chasglu

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol a roddwch yn uniongyrchol i ni pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan. Gall hyn gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i:

Gwybodaeth gyswllt (megis enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn)
Enwau defnyddwyr a chyfrineiriau ar gyfer cofrestru cyfrifon
Gwybodaeth a ddarperir pan fyddwch yn cysylltu â ni am gymorth neu ymholiadau
Gwybodaeth ddemograffig (fel oedran, rhyw, lleoliad)
Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth benodol yn awtomatig pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan, fel:

Cyfeiriad IP
Math a fersiwn porwr
System weithredu
Dyddiad ac amser yr ymweliad
Gwefan gyfeirio
Tudalennau a welwyd ac amser a dreuliwyd ar y wefan

2. Defnyddio Gwybodaeth

Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwn at wahanol ddibenion, gan gynnwys:

Darparu a gwella ein gwasanaethau a’n gwefan
Ymateb i’ch ymholiadau a darparu cefnogaeth i gwsmeriaid
Anfon diweddariadau, cylchlythyrau, neu ddeunyddiau hyrwyddo atoch
Dadansoddi a monitro patrymau a thueddiadau defnydd
Atal, canfod, a mynd i’r afael â thoriadau diogelwch neu weithgareddau anghyfreithlon
Cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol

3. Rhannu Gwybodaeth

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda:

Darparwyr gwasanaeth, contractwyr a phartneriaid trydydd parti sy’n ein cynorthwyo i weithredu ein gwefan a darparu gwasanaethau
Gorfodi’r gyfraith, asiantaethau’r llywodraeth, neu drydydd partïon awdurdodedig fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith neu i amddiffyn ein hawliau, preifatrwydd, diogelwch neu eiddo
Partïon eraill gyda’ch caniatâd neu ar eich cyfeiriad

4. Cwcis a Thechnolegau Olrhain

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain tebyg i gasglu gwybodaeth a gwella’ch profiad ar ein gwefan. Gallwch reoli eich dewisiadau cwcis trwy osodiadau eich porwr.

5. Eich Dewisiadau

Mae gennych hawl i:

Mynediad a diweddaru eich gwybodaeth bersonol
Optio allan o dderbyn cyfathrebiadau marchnata
Dileu eich cyfrif a’ch gwybodaeth bersonol
Tynnu caniatâd yn ôl ar gyfer gweithgareddau prosesu data penodol

6. Diogelwch

Rydym yn gweithredu mesurau diogelwch rhesymol i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag mynediad, datgeliad neu ddinistr heb awdurdod.

7. Cysylltiadau Trydydd Parti

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti. Nid ydym yn gyfrifol am arferion preifatrwydd neu gynnwys y gwefannau trydydd parti hyn.

8. Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y byddwn yn diweddaru’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd. Byddwn yn eich hysbysu o newidiadau sylweddol drwy hysbysiad ar ein gwefan neu ddulliau eraill.

9. Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni ar info@creadigol.design.

This website uses cookies to ensure you have the best browsing experience possible. Privacy Policy